Ajankohtaista

MuistiMontessorin Muistojen kirja hoivakumppanin kokemana

Wilhelmiina_13

Wilhelmiinassa käynnistelimme vuoden 2022 alussa, ensimmäisten joukossa Suomessa, Montessori-filosofian periaatteiden käyttöä hoiva- ja palvelutalossa.

Maailmalla filosofiasta on saatu erittäin hyviä kokemuksia muistisairaiden parissa ja samat asiat toimivat myös laajemmin, ikäihmisten voimavaralähtöisen arjen tukena. Montessorin kulmakiviä ovat:

  • yksilön arvostaminen ja kunnioittava kohtaaminen, asukkaan tunteminen
  • ympäristön valmisteleminen muistia ja oma-aloitteisuutta tukevaksi (muistin tukikeinot, esteettisyys, selkeys, toimintojen tarjoaminen)
  • asukkaan sitouttaminen toimintaan vastuuroolin avulla (arkeen osallistumisen tukeminen, tunne osallisuudesta)

Wilhelmiinassa on jo pitkään kiinnitetty erityistä huomiota moniin näistä asioista. Montessorin opiskelu ja sen tarjoamat konkreettiset työkalut ovat nyt tarjonneet henkilöstömme ja asukkaiden arkeen vielä uusia tapoja vahvistaa työtämme asukkaidemme kanssa kohti visiotamme: Enemmän näköistäsi elämää.

Yhtenä konkreettisena ilmentymänä tätä työtä ovat asukkaidemme kanssa työstetyt Muistojen kirjat. Muistojen kirjat ja niiden mahdollisuudet hoivatyön tukena kiinnostivat geronomiopiskelija Satua, ja saimme hänet meille Wilhelmiinaan tekemään oman opinnäytetyönsä. Suuri kiitos Sadulle tästä arvokkaasta työstä. Opinnäytetyöt sekä yhteistyö opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa on meille tärkeä ikkuna ja mahdollisuus laajentaa omaa osaamistemme ja tukea toimintamme kehittämistä.

Näin Satu kertoo omasta opinnäytetyöstään ja kokemuksistaan sen teossa.

MuistiMontessorin Muistojen kirja hoivakumppanin kokemana

Satu_Lindqvist

Osallistuin syksyllä 2021 koulutukseen, jonka aiheena oli Montessorimenetelmä muistisairaiden hoidossa; ”Can´t Do to Can Do”. Siellä tutustuin MuistiMontessorissa käytettyyn Muistojen kirjaan ja ihastuin Kirjan ideaan niin paljon, että halusin tehdä siitä geronomi-opintojeni opinnäytetyön.

Tein opinnäytetyöni siis aiheesta ”MuistiMontessorin Muistojen kirja hoivakumppanin kokemana”. MuistiMontessorin Muistojen kirja on tietyllä tavalla koostettu, samoin kuin sen käyttäminen on ohjeistettu, jotta siitä saataisiin muistisairaalle tavoiteltu hyöty. Työelämäkumppaneina olivat hoivakoti Wilhelmiina ja MuistiMontessori ry.

Toteutin opinnäytetyöni teemahaastatteluna; haastatellen hoivakumppaneita, jotka tässä opinnäytetyössä olivat kaikki hoitajia. Hoitajilta saatuihin kokemuksiin pohjautuen Muistojen kirjaa on mahdollista käyttää monin eri tavoin ja eri vaiheessa sairautta olevan muistisairaan kanssa.

Muistojen kirjan tarkoitus on ylläpitää puhekykyä ja aikaansaada keskustelua, sekä toimia muistisairaan muistin tukena keskustelussa. Kirjan sivuilla olevat kuvat olivat saaneet aikaan puhetta jopa afasiaa sairastavassa ihmisessä. Muistojen kirja oli tuonut muistisairaalle hyvää mieltä ja tutut kuvat auttoivat muistisairasta muistamaan tai ainakin palauttamaan mieleen jotain eletystä elämästä. Haasteellisissa hoitotilanteissa hoitajat olivat yhdessä muistisairaiden ja Muistojen kirjan avulla saaneet suoritettua helpommin loppuun tarvittavat hoitotoimenpiteet. Kirjan koettiin olevan merkityksellinen ja voimaannuttava muistisairaalle, kuten myös ahdistuneisuuden ja rauhattomuuden taltuttajana käyttökelpoinen.

Haastattelussa hoitajat toivat esiin, että Muistojen kirjan lukeminen yhdessä muistisairaan kanssa toi myös hoitajalle merkityksellisyyttä. Yhdessä lukemisen kautta hoitaja pääsi henkisesti lähemmäs hoidettavaansa, mikä rakensi heidän välilleen luottamusta.

Hoitajat kokivat MuistiMontessori-menetelmässä käytetyn Muistojen kirjan sopivan ympärivuorokautisen hoivakodin arkeen muistisairaiden vanhusasukkaiden kanssa ja pitivät sitä itselleen hyvänä työkaluna moneen tilanteeseen sopivaksi. Muistojen kirja on siis sovellettavissa hyvin suomalaiseen hoitokulttuuriin. Haastatteluissa hoitajat toivat esiin ajatuksen, että Muistojen kirja voisi mahdollistaa muistisairaan kokonaisvaltaisemman hoidon aikaisempaan verrattuna - varsinkin, jos Muistojen kirjan pääsisi tekemään yhdessä muistisairaan kanssa heti hänen muutettuaan ympärivuorokautiseen hoivakotiin.

Kiitän hoivakoti Wilhelmiinaa ja MuistiMontessori ry:tä kannustuksesta opinnäytetyöni eri vaiheissa. Tästä on hyvä lähteä eteenpäin valmiina geronomina.

Opinnäytetyö löytyy thesiuksesta.

Hyvää kesää!

Terveisin,

Satu
p. 050-4656108

Takaisin